Nieuw(tje)s

KLIK HIER VOOR ACTUELER NIEUWS

11/05/2005

Vandaag herhaalt Min. Vervotte in "De Standaard" de beloftes van het Vlaams regeerakkoord :

,,De uitgaven die het sociaal akkoord met zich meebrengt, bemoeilijken de wegwerking van de wachtlijsten niet. Het akkoord heeft er rekening mee gehouden. De helft van de beschikbare middelen gaat naar bijkomende werkplaatsen die bijkomende opvangplaatsen mogelijk maken. Ik apprecieer dat vakbonden en werkgevers daarmee ingestemd hebben. Voor de gehandicaptensector leveren die extra arbeidsplaatsen 1.000 extra opvangplaatsen op. Dat is niet zoveel als beloofd. Maar de rest zal volgen. In het akkoord staat dat de regering in haar meerjarenbegroting en in haar jaarlijkse begrotingen zal beslissen welke middelen ze inzet voor het verdere uitbreidingsbeleid. Daarover waken, is mijn rol. Ik zal die telkens opnemen, zoals ik dit al gedaan heb. Tot nu heb ik alle beloften over de wachtlijsten kunnen naleven. Wat daarover in het regeerakkoord staat en wat beloofd is in het parlement, blijft beloofd... ''

Als ouders wachten we af en volgen ondertussen de bespreking van de meerjarenbegroting.

10/05/2005

Vandaag verspreidden we volgende persmededeling :

‘Witte Rust keert weer …’

Als gebruikers van de voorzieningen zijn we tevreden dat er een akkoord is tussen de Vlaamse regering en de werkgevers en de werknemers van de ‘Witte Sector’. Zo keert de rust terug in de voorzieningen. Een algemene staking is immers nooit goed voor de gebruikers : de minste storing in het dagschema kan voor sommige bewoners grote gevolgen hebben.

Als ouders van mensen met een mentale handicap willen we langs deze weg onze waardering uitdrukken voor alle werknemers en werkgevers. Het zijn zij die de zorg van ons overnamen toen wij het zelf niet meer aankonden. In dit akkoord hebben zij duidelijk getoond dat zij een groot hart hebben en niet alleen voor hun eigen deur vegen : zij hebben het algemeen belang laten meespelen. Want als professionelen worden zij dagelijks geconfronteerd met de wachtlijsten en de gevolgen.

Als vzw Opvang Tekort zijn we enerzijds blij dat 46% van het middelen van het akkoord gebruikt worden om extra diensten aan te bieden. Anderzijds vernemen we in de pers dat de werknemers 4% van ‘onze’ koek toegeschoven kregen. Moesten de werknemers echter hardere acties gevoerd hebben, dan zouden zij ongetwijfeld nog meer van onze koek afgesnoept hebben …

Als we alles op een rijtje zetten, dan mogen we tevreden zijn dat er zo snel een akkoord is, zonder dat er een globaal conflict ontstaan is. Daar zou niemand beter van worden.

Als we deze onderhandelingen vergelijken met die van 1999 bij voormalig minister Vogels, dan hebben we als gebruikers een immense vooruitgang gemaakt. Bij die onderhandelingen werden quasi alle beschikbare middelen toegezegd aan de werknemers. Nochtans wist minister Vogels heel goed dat er wachtlijsten waren … Enkele jaren later moest ze bij haar collega’s van de Vlaamse regering extra middelen vragen om de wachtlijsten weg te werken. En die vonden dat zij ‘haar geld’ al gekregen, en … uitgedeeld had. Enkel onder impuls van Min.-Pres. Dewael kwam er extra geld.

Zijn onze problemen nu opgelost ?

Als ouders zullen wij blijven strijden voor een betere belangenverdediging op alle niveaus. Als gebruikers of toekomstige gebruikers werden wij niet betrokken bij de voorbije onderhandelingen, noch bij het bestuur van het Vlaams Fonds waar deze middelen verdeeld worden.

Wij pleiten daarom voor de oprichting van onafhankelijke gebruikersverenigingen die door de ouders zelf gekozen worden. De overheid zou dit lidgeld kunnen terugbetalen via het Vlaams Fonds. Dit systeem kost minder dan de huidige rechtstreekse subsidiëring en zorgt voor democratisch gekozen vertegenwoordigers die rechtmatig kunnen deelnemen aan overleg en het bestuur.

Het actueel akkoord voorziet 1.000 extra opvangplaatsen in de gehandicaptenzorg. Dat is heel knap, maar studies wijzen aan dat er ruim 3.200 extra plaatsen nodig zijn.

De lopende 5-jarenplan van de vorige Vlaamse regering heeft nog 2 jaar te gaan. In dat plan zijn nog middelen voorzien voor ongeveer 1.000 extra plaatsen. Zowel VLD als SP-a hebben dat plan in 2003 goedgekeurd en hopelijk zullen zij bij de begrotingsopmaak van 2006 en 2007 Min. Vervotte telkens de beloofde 22,5 mio euro toeschuiven zodat zij hun beloftes van toen kan betalen.

Tot slot behouden wij duidelijk ons vertrouwen in deze Vlaamse regering : in het regeerakkoord staat dat de wachtlijsten tegen 2009 weg zullen zijn. En tot hiertoe komt deze Vlaamse regering alle beloftes en afspraken na.

Dus rekenen wij erop dat de wachtlijsten zullen verdwijnen.

26/03/2005

Vrijdag 25 maart sloot de Vlaamse regering de begrotingscontrole 2005 af. Door de tegenvallende conjuntuur vielen de inkomsten uit de belastingen lager uit dan verwacht. We vreesden dus dat er geen extra geld gevonden zou worden voor de 3-de opstap in het vijfjarenplan tegen de wachtlijsten. Om deze uitbreiding op 1 september 2005 te laten starten moest men dringend 7,5 miljoen euro extra vrijmaken.

De voorbije weken zagen we de donderwolken al hangen. We voerden daarom ook aktie met de slogan : "Wachtlijsten : vijgen met Pasen ?!". We hadden schrik dat het voor ons 'vijgen na Pasen' zouden worden. Dus waren we vrijdag naar Brussel afgezakt om meer info te krijgen na afloop van de persconferentie. Omdat de persconferentie vervroegd was, konden verschillende aktievoerders niet mee. Maar het werd goed nieuws : het extra geld werd toegezegd !

Wij zijn als ouders blij met het inlossen van hun belofte door Min.Pres. Leterme en Min. Vervotte. Zij zorgen er nu voor dat het Vlaams Fonds in overleg met de voorzieningen werk kan maken van de realisatie van extra opvangplaatsen vanaf september e.k. Want daar draait het uiteindelijk toch om : tijdig voldoende aangepaste opvang realiseren.

Wij zijn ook verheugd om in de persmededeling van de Vlaamse Regering te lezen dat er nu een degelijke basis is om de meerjarenbegroting 2006-2009 op te stellen. Want als ouders zijn we ervan overtuigd dat het huidige meerjarenplan van het Vlaams Fonds er niet in slaagt om de wachtlijsten weg te werken. We zijn benieuwd om te zien hoe men de wachtlijsten wil wegwerken.

Als ouders hadden wij vijgen meegebracht. We waren benieuwd of het vijgen na Pasen zouden worden voor ons … Maar het werden vijgen vóór Pasen, dus bezorgden wij de ministers ook graag vijgen vóór Pasen, en dit aan 3 sleutelfiguren in dit dossier : Min.Pres. Leterme, Min. Van Mechelen en uiteraard Min. Vervotte.

Bij het buitenrijden van Min.Pres. Leterme zagen we hoe hij voor het oog van de camera van de vijgen proefde ! Als metafoor kon dit tellen : voor ons als ouders laat dit extra budget een zoete nasmaak na, en die wou hij blijkbaar persoonlijk ook wel even proeven.

11/03/2005

Vrijdag 11 maart was de eerste manifestatie van de Witte Woede in de aanloop naar de Vlaamse onderhandelingen. Als ouders staan we achter de eisen van de werknemers ivm de verlaging van de werkdruk en het verkrijgen een correcte verloning.

Als ouders strijden wij al enkele jaren voor het wegwerken van de wachtlijsten. En ook dat kost extra geld ...

Buitenstaanders denken dat onze eisen tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Dat wilden wij met een verklaring op deze manifestatie verduidelijken. Wij hadden ook een koord bij om duidelijk te maken dat wij aan hetzelfde zeel trekken. 

Bij onze toespraak viel ons de geweldige respons en de betrokkenheid van de werknemers op. Eén van onze aktievoerders was Els. Haar jongste zoon heeft een mentale handicap en de 2 oudste jongens werken beiden in de gehandicaptenzorg. Zij won dan ook dadelijk de sympathie van de manifestanten. En iedereen was onmiddellijk bereid om mee aan letterlijk en figuurlijk aan hetzelfde zeel te trekken. Onderstaande foto's dienen als bewijs.

Na afloop verspreidden we deze verklaring :

Coalitie Wachtlijsten & Non-Profit

Als ouders van kinderen die opvang hebben in voorzieningen van het Vlaams Fonds komen we dagelijks in contact met de begeleid(st)ers van onze kinderen. Als geen ander weten we hoe zwaar en belastend hun werk is. Want zij nemen ons werk (gedeeltelijk) over.

Daarom hebben wij begrip voor hun eisen …

WERKDRUK :

In de leefgroepen stellen we vast dat begeleid(st)ers minder tijd hebben voor de bewoners. Enerzijds omdat de vorige arbeidsduurvermindering niet voor 100% gecompenseerd werd. Anderzijds kwamen er ook nog extra administratieve verplichtingen waarvoor personeel vrijgemaakt werd. Bovendien draaien quasi alle voorzieningen op 100% bezetting en soms zelfs meer …
Extra banen op de werkvloer zullen de arbeidsdruk verlagen, en betere zorg opleveren.

LOON & PENSIOEN :

Er zijn niet veel sectoren waar mensen zo enthousiast en vol idealen voor kiezen als voor de gehandicaptenzorg. Zij volgen hun hart en niet hun portefeuille ! Maar na enkele tijd wordt meestal duidelijk dat idealen geen brood op de plank brengen. En dus wordt een correct loon belangrijker.
Als ouders zagen we met lede ogen toe hoe veel goede en gemotiveerde werknemers uit hun job stapten. Meestal vertrokken ze naar het onderwijs … Ook het pensioen zou daar hoger zijn.
Om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen, steunen wij als gebruikers de werknemers bij bovenstaande eisen.

Als ouders van kinderen op de wachtlijst vragen wij de nodige middelen om de wachtlijsten weg te werken.

Om het tekort op te lossen zijn er 3.500 extra FTE personeelsleden nodig. Dit personeel zal vooral ingezet moeten worden in de volwassenenopvang en op die manier kan de natuurlijke doorschuiving tussen de zorgvormen terug op gang komen.
De meeste werknemers uit de gehandicaptenzorg worden dagelijks geconfronteerd met aanvragen waar men geen antwoord op kan geven. En dat zorgt voor de nodige frustratie bij de werknemers.

SCHRIJNENDE ZORGVRAGEN :

Voorzieningen worden dagelijks geconfronteerd met de tekorten : inschrijven op centrale wachtlijst, bijwonen van het regionaal overleg, provinciaal overleg, meezoeken naar de speld in de hooiberg, wanhopige ouders moeten teleurstellen, en soms zelfs … op straat zetten.

Aan één zeel trekken is dus noodzakelijk. Alleen op die manier kan er een evenwichtig akkoord uit de bus komen. Wij vragen aan de overheid om de komende onderhandelingen te voeren met het GEHANDICAPTENPLATFORM : werknemers, werkgevers én gebruikers. Net zoals bij de acties einde 2003 toen er geen geld meer was om de lonen van december 2004 te betalen.

Alle gesprekspartners willen hetzelfde : voldoende en kwalitatieve zorg !

19/02/2005

Deze week werden wij en andere ouders heel boos over een TV-spot van GRIP vzw.
 Dinsdag 22 februari krijgen we bij Goedele Liekens om 22u Recht Van Antwoord op VTM.

GRIP vzw is een vereniging die zich tot doel stelt gelijke kansen en rechten van personen met een handicap te realiseren via beïnvloeding van samenleving en beleid. 

Klik hieronder om de spot te bekijken ...

18/02/2005

Gisteren verschenen de nieuwe (???) cijfers over de ‘zorgvragen’ op de website van het Vlaams Fonds. Het is een hele boterham geworden. Door meer detail en minder totalen te geven, probeert men de cijfers minder groot te laten overkomen. En op het eerste zicht lukt hun dat wel … tot men de cijfers optelt en vergelijkt met vroeger (cfr. Centrale Registratie Zorgvragen op www.vlafo.be)

Wat is het belangrijkste : het aantal wachtenden nam fors toe : + 1.003 zorgvragen op 1 jaar.

Wij vergelijken de cijfers telkens met de cijfers van hetzelfde moment van het jaar ervoor. Zo vermijden we invloeden van seizoenspatronen (bv. kinderen die school verlaten en naar volwassenzorg willen overschakelen) en de timing van het uitbreidingsbeleid (extra plaatsen op 1 september). We kunnen er immers vanuit gaan dat die patronen van jaar tot jaar hetzelfde blijven.

Onze commentaar op deze cijfers en onze conclusie is duidelijk :

Er komen nog steeds eenzelfde aantal niet-dringende vragen op de lijst. Na enige tijd wordt de vraag actiever en wenst men een oplossing binnen de 2 jaar. Zo wordt groep die hoogdringend een oplossing vraagt steeds groter : omdat er te weinig definitieve en aangepaste antwoorden komen op de terechte en dringende zorgvragen.

We stellen vast dat het Vlaams Fonds niet in zijn opdracht slaagt om ‘zorg te verlenen aan de personen met een handicap’. Dat komt hoofdzakelik omdat het onvoldoende middelen heeft om de problemen op te lossen.

Onze studie toont duidelijk aan dat enkel een investering in ruim 3.200 extra plaatsen in de tehuizen voor volwassenen de COMPLETE wachtlijst definitief kan oplossen.

KLIK HIER VOOR NIEUWS van 2004 en vroeger

 

Terug naar hoofdmenu